Orbán Béla:

 

Van-e 10 Parancsolat?

Elhangzott a SÓFÁR Jesua HaMassiah - ban hívő Közösség szombati istentiszteletén

2010.02.05

 

Ma pénteken, szombat előtti napon várva a szombatot, elő kell vennünk a heti szakaszt, és immáron kinyílik előttünk a Bibliának az a része, melyet Sabbath Jitronak hívunk, vagyis amikor Mózes apósa meglátogatja Mózest, s ellátja tanácsokkal.

2Mózes 18.20

A heti szakasznak mégis a legkicsúcsosodóbb, legfontosabb része az, amikor Izrael népe a Sinai hegyhez érkezik, előkészül a törvény meghallgatására, ami nem más, mint a 10 parancsolatnak az elmondása, kinyilatkoztatása.

2Móz 20:1-3:

 “És szóla Isten mindezen Igéket mondván: én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak tégedet Egyiptomból, és a szolgálat házából. Ne legyenek neked idegen isteneid énelőttem.”

Amikor a törvényről beszélünk, elsősorban a 10 parancsolat jut az eszünkbe, és úgy gondolom, hogy az emberiségnek alapvető etikai, morális alapot ad a 10 parancsolatnak a megélése, emberek közötti összekötő kapocs kulturális szinten, időszakoknak, évszázadoknak adott olyan összetartozást, ami egy erkölcsi norma volt, hogy ember embertársával hogy élhette meg a társas viszonyt egészen a családtól a társadalom bármely pontjáig is.

Mégis az a kérdés felmerül bennem, hogy mi is ez a törvény?- Nem törvény!

Mert az én érzületemben az van, hogy amikor folyamatosan beszélni kell arról, hogy Isten szabadságra teremtett bennünket, akkor értelmetlen lenne, hogy odaállít egy népet, kiválaszt, s diktátorként elkezdi diktálni neki, hogy mit kell cselekednie. Ütközik bennem, bár keresztényi felfogás szerint ez teljesen természetes…

Tényleg 10 parancsolatnak hívjuk ezeket, ahol Isten kinyilatkoztatja e 10 Igéjét, amely igazából 14, azonban mégis, Isten nem kegyetlen Isten, aki bennünket úgy, ahogy van, rabszolgaként, semmiként kezel, hanem úgy beszél hozzánk, mint gyermekeihez. Tényleg Atya a mi Istenünk.

 

Mi is mégis a 10 parancsolat?

 2006-ban, Amerikában, az Egyesült Államokban egy összegyülekezés, szövetkezés kezdődött el, ami a 10 parancsolat védelmében összehozta a zsidókat, a hagyományos ortodox zsidóságot és a keresztényeket, akik ragaszkodnak a 10 parancsolathoz.

Mi történik ebben a világban? 2006-ban ezek az egyházak és teológusok úgy döntöttek, hogy május 7-ét a 10 parancsolat napjának nevezzek ki, mert veszélyben van a 10 parancsolat.

Meghozták némely országokban, némely társországaikban azt a törvényt, hogy egyházak, vallások különböző jegyeit, jeleit nem lehet kirakni a közintézményekben, úgymint a keresztet, félholdat, s egyebeket, s természetszerűleg megjelent a következő törvény is, nem elég, hogy a keresztet akarják eltakarni, hogy ne legyen látható (bár ezt többféleképpen lehet használni, rosszul is és jól is, mert valóban emlékeztet az eredetekre, Krisztus váltságművére is) azonban a folytatás, hogy a kereszt után kitiltják a közintézményekből a 10 parancsolatot, s arra hivatkoznak, hogy Isten a szabadság törvényét adta, amikor Jakab 2:12-ben olvashatjuk, hogy szabad választás törvénye a törvénynek a betöltése, elfogadása.

 Amikor az állam és vallás szétválasztásáról szol, szerte a világon, amiről hallunk, megjelenik a tíz parancsolatnak a megtagadása. Így a jelképekkel együtt nemcsak a jelképet fogjak tiltani, hanem elrendelik a tízparancsolatnak a félretételét is a közintézményekből. Azóta eltelt három év, de egyre inkább megy előre ez a folyamat.

Mi nekünk a tíz parancsolat, s amikor az ellenfél arra hivatkozik, hogy Isten a szabadság törvényét adja, hogy aki elfogadja, annak eletet ad, s nem kell társadalmilag elfogadtatni, s hivatkozni mindig a tíz parancsolatra, tehát nem a társadalom szivibe, hanem a hívők szívébe kell vésni az Isten törvényét, mint a zsidók 10:6-ban a “szívbe vésett törvény”-re hivatkoznak, akkor igazuk is van, meg nem is. Igazuk, mert a törvénynek a használata, annak szinte keresztkent való használata, uralma a törvénynek. Akármennyire is meglepő, ez nem Isten szerinti.

Isten a 10 törvényét, amelyet 14-nek is lehet értelmezni, nem parancskent adta Izrael népének. hogy lehetett Izrael szabad, hogy nem volt szabad? Hogy kaphatott törvényt, hogy mégsem törvény? Ha valaki ezt egyszer megérti, akkor bizony egészen másképpen latja az újszövetségnek a leveleit is, egészen másképp fog látni mindent, megismerheti, hogy a kereszténységben mennyire elrothadt dogma, a zsidóság gyűlölethez vezető hamis istenkép, miszerint az Ószövetség Istene kegyetlen gyilkos Isten, de egyáltalán nem az. Isten sokkal nagyobb szeretettel fordult a világ népeihez, s ebben először Izrael népéhez, megoldotta azt a lehetetlennek tűnő helyzetet, hogy tud vele együtt élni, egy parancsolat alatt élni, hogy a törvényt a nép megéli, de mégsem uralkodik rajta valaki.

 Mi mit tennénk? Van valaki, aki szeretném, ha velem egy törvényrendben élne, van valaki, aki szeretnem ugyanolyan boldog lenne, s az örök élete is meglegyen. Hogy tudom rávezetni arra, hogy velem egy legyen?

 Nagyon egyszerű a válasz, két lehetőség van, vagy a gyerekem lesz az, aki ott szuletett a karjaim között, akinek teljesen természetes az, hogy ugyanazt éli meg, mint a szülők, addig amíg fel nem no, s új eletet, házasságot nem kezd, azonban van egy másik is, amit Izraellel kapcsolatosan használt az Örökkévaló Isten, az hogy feleségül veszem, megváltom mint annak idején Egyiptomból is kihozta Izrael népet az örökkévaló isten, maga Jahve, s ezzel a megváltással egy olyan népet alkotott magának, amelyről később úgy beszel, hogy a feleségem, s így talán megértjük, hogy a tíz parancsolat az nem parancsolat, nem törvény azoknak, akik idegenek, hanem házi rendelet, de maga a tíz parancsolat nem más, mint egy szövetségkötésnek, amelyet Isten kötött Izrael és önmaga között, annak az alkotmánya, amelyet ma is örömmel olvashatunk, hogy mar minden embernek szol.

A tíz parancsolat, a tíz ige, a szövetségkötés, nem bűntető törvénykönyv.

Sokkal nagyobb és szebb annál: áldás, házassági áldás, egy házasságnak az alapdekrétuma, s annak az alkotmánynak, amibe Isten mindenkit hív, az örök országnak, az örökkévalóságnak az alkotmánya és ennek az első alapja, mint minden szövetségkötésnél ott áll az egyik  fel aki hatalmával erejével és jogával felette áll a másiknak, aki nem diktál, de felkínálja a lehetőséget, en az Ur vagyok, a te Istened, bemutatkozik, s mintegy megfogalmazott szövetségkötésben kijelenti, en vagyok a Király.

De ezt annak tudja kimondani, aki vele egy, aki abszolút alárendeltségben van, és nem uralom alatt, hanem önként vállalt alárendeltségből. Amikor az ember házasságot köt, vajon törvényeket szab a feleségének, törvényeket szab neki a felesége? Ebből érthetjük meg Isten se törvényt adott, hanem elmondta neki, hogy mik az alapszabályai annak a házasságnak, ami az Örökkévaló Isten és Izrael között van, s Jesua által a mennyasszony és a vőlegény között van, immár az újszövetségben levő üdvözültek serege kapcsán olvasható, elgondolható. A tíz parancsolat a felsorakozott nép, a feleségnek a megjelenése a férj előtt, aki dektretumban, szövetséget szavakkal, és egy letéteményes záloggal megpecsételi: en vagyok az Ur, a te Istened.

 S amikor az igazi fordításhoz eljutunk, rádöbbenünk, hogy a kereszténység mennyire másképpen használja az Ószövetség gondolatait, a tízparancsolatnak a szavait is. Bizony abban nincsen az, hogy “ne”, nincsenek tiltások, hanem helyes fordításában, amikor elérkezünk a második kőtáblához: nem fogsz ölni, nem fogsz paráználkodni, nem fogsz lopni, nem fogsz te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot tenni, s nem fogsz a te felebarátod házát, feleseget, semmilyet sem kívánni. Amikor olvassuk a fordításokban a tízparancsolatot, tiltások vannak, hatalmi szavak hangzanak el, s így valóban törvénykent lehet hallani. Isten azonban elsősorban nem azt mondta ki, hogy ne legyen, hanem ígéretként a feleségnek a leendő, akivel együtt fog élni, nem lesz neked, nem fogod tenni. Ez a földi eletünkben is, egy házasságban is benne van, nem törvény szerint élünk mi együtt, hanem nem fogom tenni át hogy, paráználkodjak, hogy ellopom a családomtól-feleségemtől azt, amit… nem fogom tenni… s ez Istennek a bizonysága, annak a szövetségkötésnek, a létrejövő alkotmánynak a dekrétumai, amik nagyon is pozitívak, s nem kegyetlen szavak ezek.

 A ne ölj kérdését is lehetne elővenni, mert az előző fejezetekben olvastuk azt, amikor Izrael népe, Amelyekkel harcol és amikor Isten a későbbiekben kijelentette, hogy úgy ahogy van, irtsd ki Amálek népét, tényleg kegyetlen Isten ő? Valóban miről szol a 13. Versben a “ne ölj-nek” a parancsolata? Gyilkolásról vagy ölésről? Gyilkolni vagy ölni, ez nem mindegy, mert amikor Isten házán belül vagyunk, annak területen, magában Krisztus testében vagyunk, akkor ott kötelességünk megölni, azt, ami idegen és támadja magát Krisztus testet, vagy Istennek azt a területet, amelyet egyszer mar o elfoglalt, s Jesua Hamasshia uralma alá került. Meg kell ölni. Öldököljétek meg magatokban mondja az újszövetségben, naponta meg kell öldökölni a kívánságainkat, naponta önmagunkban kell ölni, benne van a tíz igében, hogy ne ölj, ez annyit jelent, hogy ne gyilkoljál, ne legyél Isten, hogy ítélkezel, de ugyanakkor Isten sok-sok parancsban adta ki, hogy azt ami démoni, azt ami démonokat hordoz, ami Isten országa ellen, Krisztus teste ellen megy bizony ki kell irtani, lélekben is a gondolataidat is, szellemben és fizikailag és fizikálisan is sok esetben. A Sátánnak a küldöttei, akik nem bűnben van, hanem a sátánnak a delegált küldöttei, mondhatnám a világtörténelemből számtalan ilyen embert, bizony szabad volt megfosztani a testétől, hogy a démon ne tudja használni a testet a másik ellen teste és szelleme fele se. Isten és Izrael közötti házasság példakép számunkra, és az dekrétum, ami ebben a tízparancsolat- gyűjteményében kerül elénk, ez bizony istennek a hatalmas szeretetet mutatja, hogy hazavarja a feleseget, de feltételei vannak, éppúgy mikor Krisztus teste is találkozik a vőlegénnyel, ugyanolyan feltételek vannak.

 En vagyok a vőlegény, s addigra amire en megjövök, tisztuljál meg, de aki meg akar tisztulni a vőlegény érkezésére annak ismernie kell, hogy Isten a választott néppel, Izrael történetével már megmutatta, hogy mitől kell megtisztulnia, s megmutatta, hogy mi a bizonyság, az ígéret, hogy mit ad Isten. Oda tudjuk e adni engedelmességgel, örömmel vágyakozva, mintegy házasságkötésnél, hogy nem kell nekem semmi más, nem leszek parázna, nem kell nekem másé, mert tudom, hogy Isten nekem eleget, s pontosan azt adata, amit és akit és a hozzávalókat. A tízparancsolat nem egy parancsolat, hanem egy házasságkötésnek a dekrétuma: en vagyok, kihoztalak a semmiből, és szeretnélek hazavinni, a választott népet annak idején Kánaánba, ahol közöttük lakott is, Isten kijelentette, s együtt akar lakni veled. Meg azt is kijelölte, hogy hol akar együtt lakni vele, ott Kánaán földjen, s ezért kellett végigmenni a pusztai vándorláson, hogy amikor odaér, akkor teljesen megtisztuljon.

Isten az, aki házasságot szerez, a fia által is másokkal, a pogány más nemzetekből való népekkel is házasságot szerez mindenkinek adta azt az ígéretet, ami nem más, mint a tízparancsolat, s annak sok egyéb utasítási és végrehajtási rendelete, amely az életnek a rendjéről szol

Nehéz nekünk a törvény? En nem hiszem, hogy nehéz megtagadni bizonyos dolgokat, amikor nagyon szeretem a társamat, a feleségemet, akkor eszembe se jut, hogy olyan bűnt kövessek el, amit régebben elkövettem, hiszen el, érvényes az a szövetség, amelyet isten adott a házasságomban. Úgy érvényes, hogy o is benne van, o a házasságnak az Ura, s ezt a házasságot kínálja fel itt, Isten a választott népnek, amikor olvassuk 2Mozes 20-ban a tízparancsolatnak a felsorolását, Isten először mint vőlegény, férj megjelenik, s felsorolja, hogy kicsoda o, s megígéri, hogy ebben a házasságban mi lesz ami áldás a mi eletünkben vele lenni, nem egy kegyetlen uralom, hanem olyan házban lenni , ahol férje Isten Izraelnek, ahol a vőlegény szava fontosabb mindennel.

Megvan e bennünk ez a szerelem, hogy hazamenni, s együtt élni istennel mennyasszonyként a vőlegénnyel?

 Az ígéret csodaszép, nem fogod azt tenni…

Szomorú vagyok olykor arra gondolni, hogy földi uralkodok, akik isten törvényeit, szavait, igeit, törvényeit, rendelkezéseit maguk hasznára fordítják, mennyire félrevezettek két évezreden keresztül a kereszténységet, amikor a kegyetlen uralkodó istenről beszeltek

Istennel egy olyan rend van, en vagyok a te férjed, te vagy a feleségem, ez kötelességekkel éppúgy együtt jár, mint nagyon sok áldással, örömmel és boldogsággal. Isten nem kényszerített be utána senkit, de Izrael kiválasztottsága által, Isten kinyilvánította e megmutatta, hogy mit is akart és tett a Sinai hegynél isten, ez egy eljegyzés volt, ahol megfelelő módon, megfürödve  megtisztálkodva és várakozva várni kellett az Erkezőt, aki jött és bemutatkozott, a Sinai hegy előtt álló Izrael népe, a mennyasszony, mar előtte igent mondott, arra az akaratra, amely istennek a kizárólagos akarata volt Izraelre, őszintén és önként mondott áment és igent, igen, elfogadom a torvényt, mielőtt megkapta volna mar igent mondott arra a házasságra, amelyet isten kínált fel, ez egy gyönyörű találkozás a Sinai hegynél, a kiválasztott mennyasszony, s isten a férj, aki vőlegényként érkezik, a már előre eltervezett házasságkötés alkotmányával, ahol bemutatkozik, s elmondja annak a házasságnak a feltételeit, ahol O az Ur, O a férj.

Isten megkeres bennünket, ami Egyiptomunkban, s onnét kihív, hogy mi is a mennyasszony lehessünk, hogy valamennyien mennyasszony lehessünk.

Úgy nem lehet kényszerházasságot kötni, hogy majd en betartom a torvényeket, s leszek feleség, az o elhívása, az o kiválasztása, az o megszabadítása, az o szeretete az, ami azt mondja, hogy akarom, hogy a mennyasszonyom legyél, akarom, hogy a vőlegénnyel találkozzál, a fiammal, de ebben szabad a döntésed.

Nekünk is ugyanúgy meg kell állni és meg kell hallani a kűrt szavat, amely egyre jobban hangzik,  amikor maga Isten szol, és szol a kűrt szent szelleme által, gyere, gyere, en akarok, kínálok neked egy olyan kapcsolatot, ahol en vagyok az Úr, de mégis mindenben azt az áldást kaphatod meg, amelyet en adtam s adhatok neked egy házasságon belül, en előre jövök eléd, s megmutatom, hogy mi az amit kínálok neked, mi az amit megvallok bevallok és vállalok ebben a szerződéskötésben, de mi az amit neked kell tenni. Nem lehet házasságot kötni erőszakkal, nem lehet semmit erőszakkal tenni, s isten torvényeit sem szabad erőszakkal használni.

Amikor isten megjelenik, mondja, szeresd a te istenedet, lehet, egy ember és ember közötti kapcsolatban azt mondani, hogy szeressed. Lehet e szeretetet parancsolni? Egyedül valaki tudja kínálni úgy, aminek nem lehet ellentmondani, téged kihoztalak Egyiptomból, hallottam, tudtam, hogy ram van szükséged, ezért hívtalak ki Egyiptomból, s mar közöltem veled hogy miért hívtalak ki, hogy népem tegyelek, feleségemmé tegyelek, hogy áldásomban osztozzak veled, hogy gyermekeid legyenek és minden jót megélhess abban a házasságban, amelyet en adtam neked. A megtérésem nem arról szolt, hogy utána a torvényeket keressem, s azt gépiesen betartsam, sokkal fontosabb dolog történt ott a Sinai hegynél, ennek a szövetségnek a záloga, egy házasság történt, amikor megjelent a vőlegény, és a feleség igent mondott neki

Nem diktátumok nem parancsolatok.

 A szerető isten felkínál mindenben mindent, hogy feleségként mindenben védettek, betakartak, áldottak legyünk, ebben felsorolja az otthonnak a vele lakásnak minden egyes törvényét.

 Sok sok keresztény eljut odáig hogy megtér, s a félrevezetések miatt nekiáll eleget tenni a torvényeknek, hogy jó ember leszek eredményeket elérni, nem lehet erőszakos módon házasságot meg tisztességes módon se kötni úgy , hogy abban valóban szeretet legyen, azonban az istennek a terve az, hogy mindenkivel szeretne úgy élni, mint egy család, ahol o az atya, s vagy gyermeke vagy, s ott születsz, vagy hazajössz mint feleség, mert Krisztus teste nem más, mint aki az Atyai házba jött haza.

 100szor is meg kellene ismételni, Isten nem elvárásokat akar okozni az eletünkben, hanem hogy egy mennyasszonyhoz hasonlóan örömmel mondhatjuk ki, hogy Uram, köszönöm, hogy Egyiptomból kihoztál, s hogy en otthon veled együtt elve persze hogy ismerem azt a sok-sok áldást, hogy nem lopok, nem hazudok, családomon belül nem történik semmi olyan, amit itt felsorol a Biblia, s megígérted nekem is.

 Uram köszönöm, hogy a feleséged lehetek.

 Amikor átgondoljuk, hogy milyen a mi házasságunk, akkor kívánjuk, olyan legyen a mi házasságunk, mint Isten és ember közötti tökéletes viszony, ahol nem torvények uralkodnak, hanem az a szeretet, ami elfogadja a férjnek, a vőlegénynek minden szavat, szinte vágyva, kérve azt, s amikor e szeretet működik, akkor a szívünkbe van belevésve e törvény. Nem fogok azok gondolkodni, hogy fogom megölelni szeretni a feleségemet, a gyerekemet, nagyon egyszerű lesz az, ami számunkra olykor nagyon bonyolult. Szeretni Istent önmaga tanít meg. Ott ahol O van, ott a szeretet van, s ahol a szeretet a szívben van, ott nem kell meg azon se gondolkodni, hogy tíz vagy tizennégy törvény van, isten megismerteti velem nemcsak a tíz igéjét, hanem meg a sokkal több aprónak tűnő házirendszabályt is, a végrehajtási magatartási utasításait, hogy otthon, abban az országban ahol együtt van a király és az ő népe, ott nem erőszak.

 Amikor valaki egy idegen országból jön, az első lépés hogy állampolgár lehessen, annak az országnak az alkotmányát meg kell tanulnia, ismernie, el kell fogadni, isten így érkezett Izrael népéhez, jövevény vagy, itt az alkotmány.  A külföldi vándorok, akik érkeznek országról-országra, ok csak a saját testünknek a vágyait szeretnek, hogy jobban éljen, az állampolgárságnak a felkínálása, nemcsak azt jelenti, hogy en egy egyszerű polgár vagyok valahol, hanem egy családnak vagyok tagja, a Királynak vagyok testvére barátja mindene, és Isten népéhez tartozok.

Evvel az alkotmány elfogadásával és megadásával, sokkal többet ad, mint állampolgárság, önmagát adja, mint férj a feleségnek, s a feleség, ha ezt megérti, megéli szellemben, aki igazan szereti a férjet, s azt a családot ahol el, talán meg többet is szeretne tenni, mint amit kell. Talán sokszor Istennek kell helyreigazítani, hogy ezt nem kell, ez nem a te dolgod.

 A szeretet határai sokszor kitolódnak odáig hogy az ember szívéből kicsordul a szeretet, Isten ezt adta a 10 parancsolat felsorolásakor, adtam, mert szeretlek, nem parancsolok, hanem hívlak, hogy legyél a feleségem, de otthon ez a rendszabály, de en az Atya, aki mindennek az Ura, Teremtője, Mindenható és Örökkévaló Isten vagyok, nekem vannak feltételeim . mindaz ami volt Ádámtól Egyiptomon keresztül idáig tovább nem lehet itt van előtted a lehetőség, nyújtod a kezed, elfogadod a torvényeket, a feltételeimet.

Uram, köszönöm, hogy idáig elérkeztem, köszönöm, hogy arra méltattál, többre, mint valaha is reméltem volna valamit. En csak azt kertem, hadd ússzam meg, hadd szűnjön meg az Egyiptomnak a nyomora, de Te magad mellé emeltél, a királyi szék mellé emeltél, úgy, mint királyom, teremtőm, mindenható és Örökkévaló Isten.

Ilyen kegyetlen és szigorú Isten…

Ez a lehetőség mind valamennyi embernek minden percben felkínált lehetőség, csak egyetlen pont kell, Egyiptomban meg kellene szólalni szeretnem, ha megszűnne, s lehet Egyiptomból egészen a házasságkötésig eljutni, elindulni, s eljutni, hogy valamikor közösen lakjunk, úgymint Izrael egykor Kánaánban Istenével, úgy most Krisztus teste, a mennyasszony megy a vőlegény elé, de tudd meg, a vőlegény is elindult mar, az idő eléggé kevés, eléggé rövid, s ezt az utat az tudja bizton megjárni, akit nem a törvény vezeti, hanem az a szeretetvágya, hogy jön a vőlegény, s szeretnek vele úgy élni ahogy o akarja mindenben neki tetsző módon, de nem, mint rabszolga.

Várom a vőlegényt.

 

 

 

Elhangzott: Sófár

Jesua HaMassiahban Hívő Zsidó Közösség

2010.02.05-i Pénteki alkalmán

 

http://www.kehilatshofar.com

http://www.caddik.shp.hu

 


HONLAPJAINKON TALÁLHATÓ VALAMENNYI ÍRÁS SZABADON LETÖLTHETŐ ÉS KINYOMTATHATÓ, MAJD MINDEN FORMÁBAN TOVÁBBÍTHATÓ AZ ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN. 

A FELHASZNÁLÁS FELTÉTELE, HOGY AZ ÍRÁSOK BÁRMELY FORMÁBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA, A MÁSOLATOK TOVÁBB ADÁSA ENGEDÉLYÜNKKEL, TELJES TERJEDELEMBEN ÉS VÁLTOZTATÁS NÉLKÜL, FORRÁS MEGJELÖLÉSÉVEL TÖRTÉNHET, VALAMINT KIZÁRÓLAG INGYENESEN ADHATÓK TOVÁBB. 

Copyright © 2005 - 2008 SÓFÁR, Jesua HaMassian-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH  NISSZI Szolgálat