Isten Fia vagy ember fia?

János evangéliuma 10,30-42

Elhangzott a SÓFÁR Jesua HaMassiah-ban hívő Közösség keddi alkalmán

2019. január 8.

 

Orbán Béla:

 

János evangéliuma 10. fejezetének 30. versétől a 42. verséig olvasom.

„Én és az Atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Felele nékik Jézus: Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól, azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Felelének néki a zsidók, mondván: Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudniillik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Felele nékik Jézus: nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondom: istenek vagytok? Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéde lőn (és az írás fel nem bontható), Arról mondjátok-é ti, akit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz, mivelhogy azt mondám: Az Isten Fia vagyok?! Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nékem, Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek: hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az Atya én bennem van, és én Őbenne vagyok. Ismét meg akarák azért őt fogni, de kiméne az ő kezükből. És újra elméne túl a Jordánon, arra a helyre, ahol János először keresztelt vala, és ott marada. És sokan menének őhozzá és mondják vala, hogy János nem tett ugyan semmi csodát, de mindaz, amit János e felől mondott, igaz vala, És sokan hivének ott őbenne.”

Ezen a keddi alkalmon ezt a bibliai történetet veszem elő az Újszövetségből, és nem véletlen ennek az előhozatala, hiszen egyre inkább csúcsosodik ez a kérdés, és egyre több helyen tapasztalom, hogy gondok vannak abban, hogy egyáltalán Jézus személyét bárki is megítélje, meghatározza, hogy ki volt Ő, kicsoda Ő.

Nagyon egyszerű válaszokat szoktak adni az emberek, különösen most karácsony idején, amikor azt mondják: az Isten emberré lett. Sajnálattal kell mondanom, hogy ezt a tévtanítást jó lenne sürgősen kitörölni, és maradjunk abban, hogy már maga ez a történet is pontosan ellene beszél. De tudnék hozni más történetet, amikor a Sátán megkísérti Jézust a templomnál, és különböző kísértések által mondja, hogy a köveket élővé teheted, és egyebek. Ott is a kísértés van, a kérdés felmerül: hát ha Isten Fia vagy? Hát, ha Isten Fia vagy?

Ha Isten emberré lett volna, valóban érvényes ez a szó, hogy Isten Fia. Azonban, hogyha elővesszük a Bibliának a többi történeteit is, például Júdásnak az árulásánál, amikor belenyúlt a tálba, akkor elhangzik ez a kijelentés magától Jézustól: „Most dicsőítteték meg az embernek fia.”   

Na, most akkor Jézus ember fia volt, vagy Isten Fia? Hogyan is van ez a kérdés? Mert bennünk is tisztázódnia kell ennek a kérdésnek, olyannyira, hogy az Újszövetség többi levelében, könyvében, Galata levélben, Római levélben bizony maga Pál is mondja, hogy ti Isten fiai vagytok. Na, most akkor, hogyha Isten teremtette, mint Önmagát adva ennek a világnak Jézust, és Ő maga Jézus, akkor hogy lehetek én magam Isten fia? Vagy ebben a történetben, amikor Jézus maga az Őt kérdező farizeusoknak mondja, hogy ez van megírva az Írásokban, hogy ti az Isten fiai vagytok, akkor még bonyolultabb a kérdés, hogy: hogyan lehettek a zsidók Isten fiai? Hát mind hús, test-vér ember volt, megfelelő bűnökkel, megfelelő jóval, olyan, mint akármelyik XXI. századi ember, vagy nép, ugyanazokban végig haladva. Hogy hogy Isten népéhez tartozók istenek vagytok? Még bonyolultabb ez a kijelentése magának Jézusnak. De tegyünk pontot erre az egész kérdésre, tisztázzuk.

Először is, amikor a Sátán megkísérti a templomnál magát Jézust, állandóan megkérdi Tőle: ha Isten Fia vagy, akkor Te ezt megteheted. Hol van az összecsengés ebben a történetben, amit most olvastunk el a farizeusokkal való disputánál? Hol van? Hát az, hogy azt cselekszem, amit az Atya.

Egy kicsit nehéz ezt lefordítani magyarra, vagy kicsit nehézkes ennek az értelmezése a magyar nyelvet rosszul használandó Bibliák miatt is. Azt cselekszem, amit az Atya. Ez nem azt jelenti, hogy én vagyok Ő, hanem azt jelenti, hogy az Ő akaratában vagyok, azt cselekszem. S ebben a pillanatban természetesen felmerül a kérdés: ki az, aki az Ő akaratában van és cselekszik? Ha előveszem újra a Római levelet, akkor benne van: ti az ígéret fiai vagytok. Akit a Szent Szellemem vezet, az Isten fia, és így tovább, és így tovább. Tovább kell lépnünk abban, hogy most ti Isten fiai vagytok, vagy sem. Tovább kell lépni, ebben a párbeszédben, ami a farizeusok és Jézus között zajlott le, hogy valóban: Ő most Isten Fia volt? Abban az értelemben, ahogy Ő mondta? Láttátok, mit cselekedtem.

Másik bibliai részt is elővehetnék most, amikor azt mondom, amikor Jézus a tanítványainak mondja: „Aki engem lát, látja az Atyát is.” Hát ez hogy is van? Istent nem lehet látni, Isten láthatatlan, Istent ember nem láthatja meg. Pontosan ebből van a probléma itt, ebben a felolvasott bibliai részben. A zsidók nagyon is ismerték a Bibliát, a farizeusok különösen, hogy Isten csak Szellem, ember nem láthatja. Aki látta, az hazudik, aki meg önmagát Istennek mondja élő, látható formában, az pedig Istenkáromló. Sőt mi több, ez még az elmúlt században is, évszázadban is tiltott volt, hogy Istent ábrázolja bárki, bármi emberi formában. Súlyos törvény volt, hogy se kép, se szobor, semmi nem lehet, Izrael területén sehol nem lehetett látni. Semmi ábrázolása Istennek nem lehetett. Szellem! Ha Istent emberi formában megalkotjuk, abban a pillanatban Istenkáromlást végzünk.

S ebben a pillanatban kimondom, hogy még keresztény szinten is. Még ma is. Mert Istent meglátni, amikor ránézek Krisztusra, ránézek Jézusra úgy, ahogy Ő mondta, ha Rám néztek, akkor az Atyát látjátok, akkor semmi mást nem lehet látni, hanem azt, amit maga Jézus cselekedett. Azt láthatták, ami emberi hatalmon feletti tevékenység volt. Azt a részt mutatta meg Isten a tanítványok előtt, amit az emberek már törvény szerint nem tudtak volna megváltoztatni, ember feletti törvényeknek a működései léptek életbe, vagyis: vízen járt, vagyis: a szelek megálltak. Mind olyan, amit a tudománynak a legnagyobbja, a mai korban, több, mint 2000 év óta, még az sem tudná elérni. Amikor természetfeletti, mondjuk így, bár természetes más értelemben, törvények szerint működött maga Jézus ezen a Földön, ez az Atyának az ereje volt, az Atyának a hatalma, és amikor valaki emberként olyat tesz, amit csak Isten tud megtenni, akkor nem Isten, hanem Istennek a Fia. Isten Fia.

Maga Isten meglátszik bárkinek az életében is. Ha olyan dolgok történnek az életemben, ahol se orvos, se pszichológus, se semmi nem tud megoldani, nem tud megváltoztatni. S itt van az, amikor keressük Istent, akkor hol kell keresni? Ebben a történetben ott van: hát látjátok Bennem, Rajtam, hogy mit cselekszem az Atya nevében, az Atya erejével, ha pedig nem látjátok, vagy nem hisztek nekem, hát nézzétek meg. Hát nézzétek meg, olyan dolgok történnek, amit ember nem tud megcsinálni.

S azt hiszem, hogy itt kellene egy kicsit megállnunk, mikor egymásra is tekintünk. Amikor keressük másokkal, hogy hol van Isten, hol van Krisztus uralma, és hol van egyáltalán az, hogy hol a helyem, mondjuk. Látod Istent, vagy nem látod Istent? Látod a másik ember életében azt a magyarázhatatlant, azt a mindent felülhaladó, értelmet felülhaladó dolgot, ami megváltozott a habitusában, gondolkodásában, az érzelmeiben. Sőt Isten akármilyen csodát is tud adni, amit orvos, vagy pszichológus, vagy bármi nem tudott volna soha, de soha, de soha adni annak az embernek. Látod-e a változásokat, amit nem ember tesz? Tudok-e határt vonni abban, hogy idáig ember, innentől pedig már a tudatom feletti dolgok történnek, amit nem tudunk megérteni.

Igen, korunkban a tudás már magas fokra állt, de még mindig tudjuk, hogy a tudásom felett is van, tudatom feletti erő, hatalom, a törvények felett, amiket lehet, hogy még nem ismerünk és csodának nézünk, és megoldja az emberiség. Megoldják a feltalálók, tudósok, akárkik. De azok felett is vannak olyanok, amibe ember nem tud már beleszólni. Ami nem az ő jogköre, ami törvényt nem tud, mert az ember nem tudja megállítani a tavaszt, őszt, nyarat. Nem tudja megállítani azt, hogy holnaptól ne zöldüljön ki tavasszal a vetés. Nem tudja megállítani mindazt, ami Isten hatalmában van, az időjárásnak ezt a történetét, hogy legyen csend, álljon meg a szél, vízen járok, átmegy az Emmausi tanítványoknál a zárt ajtón. Ezek mind azok, amiről látszik, hogy Isten törvények feletti törvényeinek a használata. Őneki joga és hatalma van természetfeletti területeken is tenni, ami nekünk nem természetes, de Neki természetes.

Ő maga az Akarat, Ő maga a Törvény, Ő maga a megvalósítás. S Jézusnál ez a döntő: Ő emberi testben azért tudott olyan csodákat tenni, mi ezt a rossz szót használjuk, olyan cselekedeteket, és olyan történeteket láthatóvá tenni, hogy Általa megláthassák Istent, hogy Isten viszont Őbenne van, miáltal Ő a Messiás. Ezért kellene megértenünk most is, hogy az embernek a fia, az a Jézus, aki Isteni erővel, mint Isten Fia működött. Emberi testben. Anyától született.

Nem véletlen, hogy amikor pont a júdási elárulásnál elhangzik: most dicsőítetted meg az embernek fiát. Önmagáról mondja, hogy embernek fia. Mert, és itt is a magyarázat: az embernek fia megdicsőítése micsoda? Hogy rajta tudja megmutatni Isten azt a hatalmas csodát, hogy Ő hatalmas csoda által feltámasztja. Akkor, amikor Júdás kiment, elment elárulni, akkor volt a pont a váltságművön, akkor dőlt el, hogy Őneki meg kell halnia, és akkor dőlt el Isten dicsősége is: Én pedig fel fogom támasztani. Az ember fiának a dicsősége akkor vált Isten akarata által egy fordulóponttá, amikor az embernek fia dicsősége úgymond utat nyitott Isten Fiának, hogy üljön az Atya mellé ott a mennyben, ígérete és a Biblia szavai szerint is. Tehát a kérdés az, hogy ki is született? Embertől született, embernek fia. Ez olyan egyszerű, ahogy olvasni kell a Bibliában. Olyan egyszerű, másképp nem is történhetett.

Egy másik terület, amikor tényleg beszélni kell a szeplőtelen fogantatás kérdéséről. De tudnunk kell, hogy Jézus ott Hillélnek az iskolájában, a farizeusoknál tanult. Ha Ő Isten lett volna, ne már, hogy a farizeusok tanítsák. Emberként meg kellett tanulni. Hát, ha Ő Isten lett volna, akkor nem kellett volna apró gyerekként, pár hetes gyerekként menekíteni Egyiptomba. Hát mi az, Heródes legyőzte volna az Istent?

Mennyi, de mennyi butaság. Mennyi, de mennyi tévtanítás van erről, hogy emberré lett az Isten. Nem lett emberré. Isten, mint Akarat, az Ő akaratát abszolút adta egy embernek. Úgymond kicserélt benne érzést, tudatot, és magát a Szellemét és így lett, a Szellemének az átadásával az Ő Fia. Nem Isten, az Ő Fia. Itt a földi működésében Isten Fiaként volt, Aki az Atya akaratát végezte. Természetesen Isten Szelleme Jézusban, emberi testben működött, és az emberi testben lévő Jézus, az embernek a fia tett bizonyságot a Benne levőről, Aki nem más, mint Isten.  

S hogyha bennünk is tényleg arról szól, hogy Istenről teszünk bizonyságot, és hogyha az életünk tényleg átadott, és újjászületett élet, akkor ki tudjuk mondani, hogy nem én akarom, a Szent Szellem vezet: látjátok? Nem magamról teszek bizonyságot. Nem az én erőm által történik bármi, hanem látjátok: mit tett Őáltala, őáltala, a másik által? Mint itt Jézus saját magáról tesz bizonyságot, hogy Bennem Isten, Általam Isten hogyan működött. Látjátok, hogy azt, amit én tettem, azt én nem tehettem, nekem nem hisztek? Nézzétek meg, mik történtek. Nem én csináltam. S mivel nem én tettem, hanem maga Isten, így mondhatom, hogy Isten Fia vagyok. Isten Akaratában született meg az Én szellemem.

S itt már nagyon kényes kérdés, de meg kell egyszer érteni, az ember újjászületése nem más, mint a szellemének az újjászületése. Nem a testének és a lelkének, hanem a szelleme Isten Szellemének az akarata alá kerül, az ember szellemének kapcsolata lesz Istennel. Kapcsolata, és akkor a gondolatai, és akkor a cselekedetei teljesen mások lesznek, Isten szerintiek lesznek.

Maga Jézus, Krisztussá válásának az idején, a 30 éve alatt, nekünk mutatta be. Nekünk mutatta be, hogy hogyan veszi, hogyan tanítja, itt a földi farizeusság és a többi, és maga a népe hogyan tanítja azt az embert, amikor Isten azt mondja: most innentől Én. Tebenned, Teáltalad, te már nem vagy. Talán itt érthetnénk meg azt, hogy: „élek többé nem én…”, Pálnak a szavait, hogy igen, én élek: de mi az élet? Az élet az én szellemem. Nem a testem és a lelkem, az érzelmeim, és a tudásom. Az élet az én szellemem, amit Isten átvett, uralma alá került. Élek többé nem én, hanem a bennem lévő, az Új. Az enyém, az olyan elromlott Ádámtól kezdve, a hajlamaim és egyebekkel.

Tehát akkor kérdés: Isten emberré lett? Nem. Emberben működő Isten, nem az emberré lett Isten. A benned levő Krisztus, a Szent Szellem nem azt jelenti, hogy te vagy Krisztus, hanem krisztusi vagy. Az a földi Jézus, az Isten Fia volt, de a Földön nem volt Isten, majd később feltámadása után ült az Atya jobbjára.

Olyan jó volna ezt a kérdést jobban és mélyebben megbeszélni sokszor, az emberré lett Istennek a fogalmát. Vajon miért lett az, hogy az ember, emberré tette az Istent a teológiájában és dogmájában, és mindenhol? Miért?

Két oka van: egyrészt volt egy nagy vágya arra, hogy Istennel egy legyen, találkozzon. De van ennél egy rosszabb: az ember istenné akar válni. S csak úgy tudja magát Istennel hasonlatossá tenni, hogyha Istent emberré teszi. S ez megjelenik a teológiában, és ilyen nagyon pitiáner félremagyarázásokkal: hogy testté lett az Ige. Az Ige nem hús és vér. Az Ige Isten akarata, ami konkrétan ide szól a Földre. Nem az egész világmindenségre, az ide szól: parancs, rendelet, ígéret, Isten bizonysága, stb. Az ide szól. Ezt érjük már meg szőke, kékszeműben, vagy hogyan tudjuk még ábrázolni a Testté lett Igét? Értsük már meg ennek a magyarázatát, tartalmát: hogyha te teszed Istennek az Igéjét, akkor testté lett, működővé lett, láthatóvá lett a szellemi. A szellemi látható itt a Földön. Istennek az akarata magában Jézusban elkezdődve, Krisztusban megvalósult. Az Ige, Isten akarata, ígérete, és bizonysága beteljesült. S nem arról szól, hogy 30 éves korában valaki szolgálatba áll, vagy Betlehemben, íme, a bölcsőben az istenke. Nem erről szól.

Nagyon nagy tévedés, és nagyon rossz és mély gyökerei vannak ennek, hogy az Isten emberré lett. Nagyon rossz, mert ez az embernek az istenné válása. Ez az embernek az, hogy haverom a Jézus, ez az embernek az apuka elméletei Istenről. Messze van az Istenfélelemtől, messze van az Isten tiszteletétől, és egy nagyon fals kép az egész Újszövetség nevezetű könyvrészekről. Az egész üdvtörténetről rossz, az egészet beárnyékolja, és az egészet motiválja. Nem érthetjük meg, nem érthetjük meg ez által Istennek a tervét, a munkálkodását, ha magát Jézust Istenné tesszük a földi életében. Nem. Az ígéret nem azt jelenti, hogy az van, bár az ígéret Istennek az elhatározott akarata, ami már létezik, hiszen Isten nem időben, és nem térben gondolkodó. Amit rólad elhatározott, az már rég megtörtént, pedig te még jóformán meg sem születtél. Jézusnál elhatározott, Isten eltökélt akarata, hogy mint és hogyan fogja az emberiséget tovább vezetni a kegyelemnek és az üdvösségnek az útján.

Nem feltétlenül kell a szó szerinti Bibliától elszédülni. Nem feltétlenül kell az embernek nagyképű, nagyravágyó és nagyratörő kereszténynek lenni. Nem. Az Isten fiai pontosan azt jelenti, hogy te nem vagy senki. Az Isten fiai pontosan azt jelenti, hogy az ígéret gyermeke vagy. Pontosan azt jelenti, Pál szerint, akit rossz idézeteiben ismerek leginkább, rosszul magyarázott szavaival ismerek leginkább, és ott van, hogy Isten fiai vagytok nemcsak az ígéretekben, hanem akit a Szent Szellem vezet, akit az Isten Szelleme vezet, azok Istenéi. Magyarul nem pásztor, gyülekezet, mit tudom én kicsoda és nem is önmagunk. Akinek ugyanaz az állapota, mint magának Jézusnak volt, hogy átvette Isten mindenben a hatalmat az életében. A gondolkodásán, a működésén, Ő abszolút üres volt. Mi pedig abszolút kezdünk beteljesedni Isten akaratával, Isten Szellemével.

Ez nem ilyen, hogy felteszem a kezemet, hogy töltsél be, hiszen itt folytatódik a karizmatikusságnak a sok fals tanítása. Hanem arról szól, hogyha én átadom az életemet, akkor Isten elkezdi a takarítást. Ez így nem jó, az nem úgy jó. Nem ő csinálja, hanem megmondja, az Ő Szelleme a te szellemednek, hogy ez így nem jó gondolat, ez így nem jó cselekedet, és egy folyamat el kezd indulni, és egyre inkább be tudok tekinteni a tudatfelettibe. A szellemem kommunikál Isten Szellemével és visszajön a látható világba, el kezdek gondolkodni. Megint eljutottam egy olyan területre, amit nagyon-nagyon fel kellene nyitni. Hogy van tudatalattink, amit jól letapostunk. Isten pont azt akarja neked is kiásni, hogy megváltozzon a múltad, meg megváltozzon mindaz, amit ledugóztál, amit el nem rendeztél, meg ami sérülésed van, és minden.

Isten mutatja meg: de kinek? Akinek van tudatfeletti állapota, aki a szellemvilágban, magával az Ő Szellemével, Isten Szellemével kommunikál, mert akkor tudom meg a teremtésnek az értelmét. Akkor tudom meg az egész világmindenségnek, az Alfától az Omegáig az értelmét. Akkor tudom meg ebben a világmindenségnek a történetében az én pici kis helyemet. Akkor tudom meg, hogy mit kell csinálnom, mit nem csináltam, hogyan csináljam. Ott, amikor kinyílik az én szellemem Isten Szelleméhez és kommunikál, magyarul: újjászülettem. Ekkor lettem Isten fia. Akkor van, amikor mi együtt gondolkodunk az Atyával, és az Atyának az akaratát Vele összeolvadva, mint gyermek – nem Vele egyenrangú – nem tudok mást tenni, mint: mondd meg, mit csináljak? S Ő elkezdi kinyitni neked a tudatalattit, és elkezdi kinyitni neked, hogy holnap mit csinálj, és elkezdi megmutatni neked a tervét, és elkezdi mutatni, hogy miért nem tudsz a tervében benne lenni. Ez az, amikor Isten fiává lettél.

Nem egymást atyámfiázzuk. Kocsmában, akárhol, atyámfia. Lehetünk az Atya fia, de az Atya fiának van egy olyan, hogy Istentől kell születni, és az Istentől született embernek a szelleme születik újjá. Szellemtől szellem, és a Szellem a szellemmel, Isten akaratával az én akaratom társalog. Az Isten akaratával én beszélő viszonyban vagyok úgy, hogy én nem is tudok róla, az elmém fel sem fogja, hogy mik történnek, csak rájövök, hogy ez a jó. S a szellememnek az elmém elkezd engedelmeskedni, és az érzelmeim is elkezdenek engedelmeskedni, és nem tudom holnap azt csinálni, amit.

Valóban az a kérdés, hogy embernek fia: akarsz-e lenni Isten fia, mert ígéret van róla? Valóban felfogom-e, hogy Isten Fia, Aki emberként született, jött ebbe a világba, és kapta Isten Szellemét: „Íme, az én fiam!” Emlékszel a Jordán történetre? Íme, az én fiam, íme, amikor Isten tett bizonyságot, hogy íme, most adtam neki. Most, és mindjárt elment, szolgált, és tette. Azután kezdett szolgálni a földi útján, maga Jézus, de ember maradt, érzelmei voltak, gondolatai voltak, de már Isten uralma alatt volt, mert különben nem tudta volna cselekedni azt, amit. Amit itt olvasunk sztoriként, jóformán képregényként, vagy nem tudom, hogy. Ott a Jordánnál történt a Szellem újjászületése. Nála nem újjászületés, hanem szó szerint teljes cseréje, Őbele beleköltözött Isten Szelleme. Isten emberi testbe az Ő Szellemét belehelyezte, és azt úgy hívták, hogy Jézus. Ott nem volt saját gondolat, nem volt saját érzület, ott abszolút azt tette, amit Isten akart. Ilyen egyetlen egy volt a világban.

Minekünk csak egy lehetőségünk van, hogyha Ő átveszi, folyamatosan, egyre jobban látjuk az Ő akaratát, folyamatosan látjuk Istennek az egész globális tervét. Folyamatosan látjuk, hogy holnap mit kell csinálni, mi az, ami a múltban, a jövőbe látás, a szellemvilágba, mint olyanba, és itt nem démonokról beszélek, hanem Istennel való kapcsolatról szólok, ami ember és Isten között van: feltárja a múltadat. Nem a pszichológus, meg a különböző manipuláló pásztorok. Isten maga megláttatja, hogy ki vagy. Megláttatja.

Olyan jó lenne megérteni, hogy egyáltalán Betlehemtől a Jordánig, Jordántól az utolsó vacsoráig, az utolsó vacsorától a feltámadásig, hogyan is zajlott le az, hogy Isten emberi testben megjelent, de a test, a lélek, és az érzület nem Isten volt. Isten nem lett testté. Isten testben jelent meg és ez nem más, mint akit úgy hívnak, hogy Jézus. A Betlehemiben történt változás, Aki lett Názáreti, ahol szolgált, és folytathatnám a sort tovább.

Jó lenne ezeket mind tisztázni. Jó lenne kiüríteni a gondolatainkból is azt, hogy ember, te nagy vagy, mert ebben benne a veszély, ha Isten emberré lett, akkor te akarsz isten lenni, vagy aki ezt tanítja. Olyan mindegy, hogy egyház, vagy beosztottja, vagy bárki. Tévedésen túl benne van a veszély, hogy istenné fogod tenni magadat, vagy elfogadod a másikat istennek.

Magam is, amikor Afrikában zengedeztek, hogy te Isten embere vagy, már akkor viszolyogtam, hogy álljunk meg, álljunk meg. Ha használ, akkor lehetek, de különben nem. Ha az Ő Szelleme munkálkodik általam, akkor az Ő, és nem én. S ha meggyógyul valaki, és olyan történik, amit én nem tudnék, és ti sem tudtok, akkor az, nem én vagyok, hanem Isten úgymond birtokba vett.

S folytathatnám tovább, a Sátánnak is van lehetősége testeket birtokba venni. Mert Isten azt mondja: ott egy test, használd. Mert Én teremtettem a rosszat is, és a történelem során lehet mondani jó néhány olyan embert, olyan emberi testet, amibe a Sátán beleköltözött. Teszem azt, Júdással kezdhetjük, mint ismerősünkkel, mint a megemlített történetben. Ahogy hazudott, abban a pillanatban a Sátán beleszállt. S abban a gyülekezetben, s abban a pásztorban, ahol hazugság van, oda beleköltözött, vagy beleköltözik. Júdás példája, mert abban a pillanatban, hogyha hazudik valaki, átadta a hatalmat, a saját életét a Sátán uralma alá. Igen, így néz ki, amikor az ember fia megdicsőül. De van a másik oldala, így néz ki, amikor az embernek fia elkárhozik, legalább is a pillanatnyi helyzete mindenképpen az.

S amikor valaki azt mondja, hogy Isten emberré lett, ha tudja, ha nem: nem Krisztus munkáját építi. Nem Istennek a szavait adja, valami mást beszél. Valahogy belekeveredik az Isteni uralomba az emberi uralom, a hatalom, az önmegváltás. Jó lenne önmagunkat is szembesíteni azzal, hogy most én embernek fia vagyok, mert az embert is szeretni, tisztelni kell, sőt Isten is szereti. Vagy tényleg eljutottam-e már oda, hogy én azt mondhatom, a reménységnek, az ígéretnek a gyermeke vagyok, és mindenemet átadtam Istennek, hogy az Ő Szelleme által az én szellemem működésével az én gondolataim, tetteim, mindenem, Isten akaratában legyen. Jó lenne, mert ez Istennek a célja. S nem az, hogy te legyél erős, meg te istenkedjél, meg haverom Jézus, meg beülök az ölébe, és simogatja a buckó fejemet. Ilyen próféciákat lehet hallani, meg olyat, hogy besétálok a mennybe, oda-vissza sétálgatok. Nem, barátom ilyen nincs. Tudom, hogy Isten fia vagyok, vagy sem?

Persze ebben a témában tovább is lehetne menni, hogy a választott népnél ez, hogy volt: istenek vagytok. Hogy? Ez megint ugyanaz a kérdés, most nem bontom ki. Aki Isten akaratában jár minden saját akarat nélkül, az istenként működik. A választott nép ott a pusztában tudott valamit csinálni? Engedelmes volt. Annyi különbséggel, hogy, mint emberek, volt lázadás, ez, az, amaz, de nem tudott mit csinálni. S erre Isten azt mondja: az Én gyermekeim vagytok. Tetszik, vagy nem tetszik, azt fogjátok csinálni, amit Én mondtam, mert nekem tervem van veletek. S a hívő ember életében is ugyanez van, én átadom az életemet, mint annak idején a választott nép, akkor nincs más lehetőségem: Isten Szelleme irányítja az enyémet, az én szellemem irányítja a kis fejemet, a kis fejem pedig, bármennyire nem tetszik, még olyan dolgokat is képes parancsolni a testnek, hogy ezt nem, vagy azt igen. Olyan dolgokat képes elvégezni az ember, ami nem elmebaj, amit idáig nem tettem volna, amire nem is gondoltam volna, sőt a gondolataimmal, az emberi érzületemmel ellentétes. Mikor az ember saját magán csodálkozik. Nagyon jó lenne, hogyha mindig csodálkoznánk, hogy nem nekünk kell döntenünk, nekünk csak hűségesen cselekednünk kell Isten ígéretét.

  


AZ OLDALAINKON SZEREPLŐ ÍRÁSOK SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLNAK, ÍGY AZOK BÁRMILYEN JELLEGŰ TERJESZTÉSE ÉS PUBLIKÁLÁSA KIZÁRÓLAG ELŐZETES BELEEGYEZÉSSEL TÖRTÉNHET!
HONLAPJAINKON TALÁLHATÓ VALAMENNYI ÍRÁS SZABADON LETÖLTHETŐ ÉS KINYOMTATHATÓ, MAJD MINDEN FORMÁBAN TOVÁBBÍTHATÓ AZ ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.

A FELHASZNÁLÁS FELTÉTELE, HOGY AZ ÍRÁSOK BÁRMELY FORMÁBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA, A MÁSOLATOK TOVÁBB ADÁSA ENGEDÉLYÜNKKEL, TELJES TERJEDELEMBEN ÉS VÁLTOZTATÁS NÉLKÜL, FORRÁS MEGJELÖLÉSÉVEL TÖRTÉNHET, VALAMINT KIZÁRÓLAG INGYENESEN ADHATÓK TOVÁBB.

Copyright © 2005-2019 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő közösség
JHVH  NISSZI Szolgálat