Vierovyznanie

 

Sväté písmo

Veríme, že Sväté písmo, aj Tenach (Starý zákon), aj britská Hadassa (Nový zákon) je úplne inšpirovaný večným Bohom, je to Jeho úplne a konečné vyhlásenie pre človeka, kým sa Mesiáš vráti.  Biblia je od začiatku Genesis po koniec Zjavení v pôvodných spisoch neomylná. Vo všetkých kategoriách vedomostí, o ktorej hovorí je plne hodnoverná, vrátane viery, praxe, vedy a histórie. (Príslovia 30:5-6, Izaiáš 40:7-8, Matúš 5:18, Ján 10:35, 2Tim 3:16, 2Petrov 1:21)

 

Stvoriteľ, Všemohúci, Večný Boh

Veríme v jednote Božej, ako sa objaví v Š´ma. Šma Jisrael Adonáj Echad: Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin.

Boh je stvoriteľom všetkého, nekonečný a dokonalý, večne existujúca trojica v jednej osobe, -Otec, Syn a Duch Svätý- a v povahe, v božskej dokonalosti a aj vo vlastnosti osobnosti.

(5 Mojžiš 6:4, Izaiáš 48:16, Matúš 28:19, Ján 6:27, 2Kor. 13:13, Skutky 5:3-4, Židom 1:8)

 

Otec

Veríme, že Otec vládne suverénne nad všetkými svojmi tvoreniami. On je otcom Izraela, ktorého vybral ako Svoj ľud, otec Mesiáša Ješuu, ktorého poslal na svet, aby vykúpil ľudstvo a stvorený svet. (2 Mojžiš 4:22, Matúš 3:17, Ján 1:12, Ján 3:16, Skutky 17:29, Galat. 3:26)

 

Boží Syn, Mesiáš

Veríme, že Boží syn sa stalo telom v osobe Ješuu z Nazaretu, ktorý je sľúbeným Mesiášom Izraela, ktorý sa počal z Ducha Božieho a narodil sa od židovky, panny Mirjamy (Márie). On je plne Bohom, ktorý počas pozemského pobytu sa vyprázdnil, je plne človekom, vo večnej jednote. (Izaiáš 7:14, Izaiáš 9:6-7, Jeremiáš 23:5-6, Micheáš 5:2)

 

Veríme, že Mesiáš Ješua zomrel ako náhradná obeť za hriechy človeka, a že všetci, ktorí v Neho veria a prijímajú Ho za Pána svojho života a osobného Spasiteľa sú vyhlásení za pravdiví skrze jeho vyliatej krvi. Náhradná smrť Mesiáša bola platba za cenu nášho vykúpenia a to bolo vyhlásené dopredu v Tenachu v obraze zabitia veľkonočného Baránka, ako obeť za hriechy a v Jom Kippurskej obeti za hriechy. (3 Mojžiš 16:15-16,  3 Mojžiš 17:11, Izaiáš 53:4-6, Izaiáš 53:10-12, Žalmy 22:16, Daniel 9:26, Zachariáš 12:10, Marek 10:45, Rímanom 3:24-26, Rímanom 5:8-9, 2 Kor 5:14-15, 2 Kor 5:21, 1Peter 3:18)

 

Veríme, že Ješua HaMašiach vstal z mŕtvých v duchovnom tele, vstúpil na nebiesa, bol posedený po pravici Otca. Teraz slúži ako náš Veľkňaz (Kohen HaGadol) podľa poriadku Melchizedechovho kňažstva. Týmto spôsobom je obhajcom a hovorcom všetkých veriacich pred Otcom. (1Mojžiš 14:17-20, Žalmy 16:10-11, Žalmy110:4, Zachariáš 6:12-13, Skutky 1:9-11, 1 Kor 15:4-8, Židom 7:1-25, Židom 8:1, 1Ján 2:1)

 

Duch Svätý

Veríme, že Ruach HaHodesh – Duch Svätý je osoba. Nikdy neupúta na seba pozornosť a vždy je tam, aby oslavoval a vyjadril Ješuu HaMašiacha. (1Mojžiš 1:2; Žalmy 139:7; Nehemiáš 9:20; Ján 15:26-27;1Kor. 2:10-11;1Kor 12:11; 2Kor.13:13; Efez. 4:30)

 

Veríme, že počas časov Starého zákona bol Duch Večného Boha aktívne prítomný vo stvorení sveta a dočasne obdaroval, zmocnil a naplnil jednotlivcov na Svoju službu. (1Mojžiš 1:2; 2 Mojžiš 31:3; 4 Mojžiš 27:18; Sudcov 6:34)

 

Veríme, že Duch Večného Boha dnes aktívne funguje, aby presvedčil svet vo veci hriechu, spravodlivosti a rozsudku. On znovuzrodí, spečatí a oddelí veriacich na svätý život.

V okamihu spásy každý veriaci sa ponorí s Duchom Svätým do tela Mesiáša, a Boží Duch sa v ňom trvalo osídli. Preto každý veriaci je celý v Mesiášovi a vlastní všetky duchovné požehnania. Výsadou a zodpovednosťou každého veriaceho je aby bol naplnený Božím Duchom, teda aby bol stále pod vedením Ducha Svätého, a tak ukázal plody Ducha Svätého vo svojom živote. (Ján 14:16; Ján 16:7-15; Rímanom 8:9; 1Kor.12:13; 1Kor.12:27-30; Efez. 1:13; Efez. 5:18;  2Tesalon. 2:13)

 

Veríme, že znovuzrodený človek počas svojho života je schopný využívať služobné dary za cieľom budovania a obstarávania tela Mesiáša. Veriaci nemusia hladať duchovné dary, lebo dary sú dané podľa suverénneho výberu Ducha Božieho. (1Kor. 12:7-11; 1Kor. 12:27-30; Efez. 4:11-13; 1Peter 4:10)

 

Pripomíname, že nadmerné zdôraznenie niektorých darov napr. dar jazykov, alebo liečenia môže byť škodlivé v tele Mesiáša. Ťažiskom veriaceho života je práca Ducha Svätého vo veriacom človeku, čo spôsobí božské správanie a vlastnosti. Preto veriaci v miestnych komunitách majú hladať cestu k dokonalejšiemu životu. (Rímanom 8:13; 1Kor.13:1-3.13; Galat. 5:22-23)

 

Veríme, že Večný Boh sľúbil, že bude liečiť podľa vlastnej vôle. To sa môže stať pomocou zázraku viery, pomocou liekov a lekárskej vedy, alebo prirodzeným spôsobom. Nadprirodzené uzdravenie sa môže uskutočniť podľa suverénnej vôle Večného Boha ako odpoveď na modlitbu. Ale uzdravenie sa nemôže vyžadovať ako výsledok vykúpenia a zmierenia. (2Mojžiš 4:11; 1Timotej 5:23; 2Timotej 4:20; Jakub 5:14-15; 1Ján 5:14-15)

 

Satan a anjeli

Veríme na skutočnú existenciu a osobnosť Satana a že mal najvyššiu hodnosť medzi duchovnými bytosťami, medzi anjelmi. On zhrešil pýchou a uniesol skupinu anjelov (ktorý sa nazývajú démoni) do svojho morálneho pádu. (Izaiáš 14:12-17; Ezechiáš 28:11-19; 1Timetej 3:6; 2Peter 2:4)

 

Veríme, že zlo pochádza od Satana. On a jeho agenti sú aktívny v oslepení ľudstva, v generovaní antisemitizmu, v podnecovaní k nenávisti proti Izraelu a v pokúšaní veriacich, aby prepadli. Veriaci uplatňovaním biblických právd sú schopný odolávať zlým silám temnoty. (1Mojžiš 3:1-19; Lukáš 10:18; 2Kor. 4,4; Efez. 6:10-19; Jakub 4:7-8; 1Peter 5:8-9;

Zjavenia 12:13)

 

Veríme, že Satan, ako boh tohto sveta riadi neveriaci svet. Bol odsúdený smrťou Ješuu Hamašiacha, hoci ešte to nebolo vykonané. Satan bude trpieť večným trestom tak, že bude uvrhnutý do ohnivého jazera po tisícročnej vláde Mesiáša. (2Kor. 4:4; Efez. 2:1-3;  Kolos. 2:15; Zjavenia 20:10)   

 

Veríme, že skupina anjeľov ostala svätá a oni sú pred Božím trónom, chválujúc a zbožňujúc Ho. Oni sú zvláštnymi zmocnencami, delegátmi Boha, ktorý realizujú Jeho plány a ciele a tak slúžia každému veriacemu. (Izaiáš 6:1-7; Daniel 10:10-21; Lukáš 15:10; Efez. 1:1-21; Židom 1:14; Zjavenia 7:12)

 

 

Človek

Veríme, že človek bol stvorený na Boží obraz. Adam zhrešil a dôsledkom toho ochutnal nielen fyzickú smrť, ale aj duchovnú, čo znamená odlúčenie od Boha. Dôsledky tohto hriechu vplývajú na celé ľudstvo. Každá ľudská bytosť sa narodí s hriešnou povahou a zhreší myšlienkami, slovami a skutkami. (1 Mojžiš 1:26-27; 1 Mojžiš 2:17; 1 Mojžiš 3:6; Izaiáš 53:6; Izaiáš 4:18; Marek 7:20-23; Ján 2:24-25; Rímanom 5:12-19; Efez. 2:1-3)

 

Vykúpenie

Veríme, že každý kto s vierou dôveruje v Ješuovi HaMašiachovi, ako v Osloboditeľovi, v Záchrancovi, v Spasiteľovi a prijíma Ho ako osobného Spasiteľa, a odovzdá Mu vládu nad celým životom, prizná sa a oľutuje svoje hriechy, tak hriechy mu budú okamžite odpustené  a stane sa hneď Božím dieťaťom. Táto spása nie je výsledkom žiadnej ľudskej námahy a zásluhy. Vykúpenie (spása) závisí jedine od nezaslúženej milosti Večného Boha. (1Mojžiš 15:6; Habakuk 2:4; Ján 1:12; Ján 3.; Efez. 1:7; Títovi 3:5)

 

Veríme, že každý veriaci, ktorý je dieťaťom Večného Boha, má istotu v spáse, teda je vo večnej bezpečnosti pod vládou Večného Boha, vďaka znovuzrodeniu a spečateniu Duchom Svätým a vďaka sprostredkovaniu Ješuom HaMašiachom. (Zachariáš 6:12-13; Ján 10:27-30; Ján 14:16-17; Rímanom 8:38-39; Efez. 4:30; 1Ján 2:1; 1Peter 1:23)  

 

Veríme, že síce každý veriaci získal odpustenie, ale v tomto živote má tendenciu k hiechu. Napriek tomu, Večný Boh sa postaral o tom, aby žili v poslušnosti k Nemu, s dôverou v sile Ducha Svätého a v plnej znalosti Písma. (Ján 17:17; Rímanom 6:1-11; Rímanom 7:15-21; Rímanom 8:11-13; 1Ján 1:8-2,2)

 

Telo Mesiáša

Veríme, že každý, kto prijal Ješuu HaMašiacha za vlastného Spasiteľa je členom tela Mesiáša. Telo Mesiáša vzniklo na sviatok Šavuot (Turíce) pri krste do Svätého Ducha,  po vstúpení Ješuu HaMašiacha na nebesia, a vtedy bude dokončený, keď Mesiáš sa vráti pre nevestu. 

Pripojenie sa k pozemským organizáciam nezabezpečí členstvo v Tele, je to zabezpečené len živou vierou v Ješuovi HaMašiachovi. Toto Telo je rozdielné od Izraela a skladá sa z jednoty židov a iných národov prostredníctvom smrti a vzkriesenia Mesiáša. Povinnosťou členov je zachovať jednotu Ducha Svätého a puto lásky s čistým srdcom. (Matúš 16:18; Skutky 1:5; Skutky 2:14-36; 1Kor. 12:13; Efez. 2:11-22; Kolos. 1:18; Kolos. 3:14-15)

 

 Veríme, že ponorenie sa (krst) do vody je založený na židovskom rituálnom ponorení, ale v Novom Zákone to vyjadruje prácu Mesiáša. Večera Pánová je založená na Pesach-skej noci Seder a je to pripomínaním smrti Mesiáša a golgotskej obete, až sa vráti. Sú to obrady Nového Zákona, ktoré prikázal dodržať Mesiáš pre príslušníkov Svojho Tela. (Matúš 28:19; 1Kor. 11:23-30)

 

Veríme na vzkriesenie a nanebovstúpenie Ješuu HaMašiacha.

 

Veríme, že miestne komunity sú organizované s cieľom poskytnúť slávu Bohu prostredníctvom chvály, učenia, záväzku vysporiadania, učeníctva a evanjelizácie. Telo Mesiáša v miestnych komunitách skryto funguje pomocou Ducha Svätého. Vstup do miestných komunít je potrebný a je založený  na vlastnej vôli. (Matúš 28:19-20; Skutky 2:42-47; Efez. 4:11-13)

 

Izrael

Veríme, že Izrael je zvláštným vyvoleným národom Večného Boha, svätý národ, aby sa stal kráľovstvom kňazov. Vyvolenie Izraela je neodvolateľné, napriek tomu, že ako národ odmietol Ješuu HaMašiacha. Večný Boh očistí Izrael od neviery „v čase vojny Jákoba“ a výsledkom bude, že národ prijme Ješuu, ako svojho Mesiáša. (Izaiáš 52:13-53,12; Jeremiáš 30:7; Ezechiel 20:33-42; Daniel 9:27; Zachariáš 12:10; Zachariáš 13:8-9; Rímanom 11:26)

 

Veríme, že Izrael nie je totožný s Telom Mesiáša, ale židia, veriaci na Ješuu majú jedinečnú dvojitú identitu. Po prvé, ako duchovný zvyšok fyzického Izraela, po druhé, ako člen Tela Mesiáša. (2 Mojžiš 19:6; Ámos 3:2; Ámos 9:8; Rímanom 10:1; Rímanom 11:2.5.28-29; Efez. 2:14-16)

 

Veríme, že zmluva Boha s Abrahamom je bezpodmienečne v platnosti a je neodvolateľná pre židovský národ. Táto zmluva dáva oprávnenie na Izraelskú zem, sľub na potomok (na Mesiáša), ktorý príde, aby vykúpil Izrael a dáva sľub pre celý svet, aby cez Izrael a jeho Mesiáša sa zúčastnili na vykúpení. Nakoniec Večný Boh naplní túto zmluvu zo všetkých hľadísk v královstve Mesiáša, aj v duchovnom aj vo fyzickom zmysle. Vtedy židovstvo osobne spozná Večného Boha cez Ješuu HaMašiacha, a bude vlastniť celé územie Izraela podľa biblických hraníc. (1Mojžiš 12:1-3; 1Mojžiš 15:17-18; Jeremiáš 31:31-34; Rímanom 11:25-28)

 

Veríme, že z dôvodu, že evanjelium bolo dané predovšetkým židom, povinnosťou veriacich je ukázať to na svojich životoch, a výsadou je citlivo a smelo uverejniť dobrú správu Ješuu HaMašiacha v prípade záujmu. Povinnosťou veriacich je aj láska a podpora Izraela, pričom odporuje antisemitizmu podľa ustanovení Večného Boha. (1 Mojžiš 12:3; 4 Mojžiš 24:9; Jeremiáš 31:35-37; Matúš 28:18-20; Ján 4:21-25; Skutky 13:46-47; Rímanom 1:16-17)    

 

Veríme, že Mojžišové zákony, ako pravidlá pre život sa splnili v Mesiášovi a ich prežitie v každodennom živote sa uskutočňuje vedením Ducha Svätého a v Jeho slobode. Židovské tradície založené na mojžišskom judaizme, ktoré súčasne sú aj biblické pravdy, sú pre židov v podstate vyjadrovaním svojej identity, ktorú dostali od Boha, a pre nežidov sú nástrojom zjednotenia sa so židovskou komunitou a vyjadrením židovských základov svojej viery. (Matúš 5:17-48; Skutky 21:24-26; Rímanom 8:2; Rímanom 10:4; Galat. 6:2; Galat. 3:3.11; Efez. 2:14)

 

Posledné časy, proroctvá

Veríme, že po fyzickej smrti sa veriaci dostanú do radostnej Božej prítomnosti, kým neveriaci oddelene od Boha majú večné utrpenie. (Lukáš 16:19-31)

 

Veríme na telesné vzkriesenie všetkých ľudí. Veriaci vstanú z mŕtvých do radosti večného života s Bohom, kým neveriaci na rozsudok a následné večné utrpenie. (Žalmy 49:12-20; Ján 5:28-29; 1Kor.15:52; 1Tesalon. 4:16; Zjavenia 20:4-6; Zjavenia 20:12-15; Zjavenia 21:1-8.)

 

Veríme v plnom naplnení písaných Biblických a Svätým Duchom inšpirovaných proroctiev.

 

Veríme na blízky osobný návrat Ješuu HaMašiacha na oblohe pre svoje Telo. Každý člen Tela Mesiáša – žijúci, alebo fyzicky mŕtvy – v tom čase v podobe vzkrieseného tela sa dostane k Pánovi naveky. (1Kor. 15:51-53; 1Tesalon. 1:10; 1Tesalon. 4:13-18; 1Tesalon. 5:1-11; Títovi 2:13; Zjavenia 3:10)

 

Veríme na príchod Ješuu HaMašiacha na Zem vo viditeľnom duchovnom tele podľa proroctva Izaiáša. Vtedy zlikviduje skazenosť a úplne obnoví Izrael na svojom území, ukáže im zmluvné sľuby Večného Boha a celý svet privedie k spoznaniu Večného Boha. (5Mojžiš 30:1-10; Izaiáš 9:6-7; Izaiáš 11:1-10; Ezechiel 37:21-28; Matúš 24:30; Skutky 1:11; Rímanom 8:19-23; Rímanom 11:25-27)

 

 

MARANA THA!

 

 

 

  Copyright © 2005-2023,Šofar židovské spoločenstvo veriaci v Ješuovi HaMašiachovi

JHVH NISSZI

 


Copyright © 2005-2023 Comunitá SHOFAR
http://kehilatshofar.com