O modlitbe Otče náš...

 

 

Béla Orbán – Eszter Bodnár:

 


”Nauč nás modliť sa... „ (Lukáš 11:01)


Modlitba Pána je v podstate skrátená verzia židovských modliteb pred Kristom.  Židovské modlitebné zvyky sú veľmi dlhé, trvajú dlho počas dňa - od staroveku. Ješuovho učeníci podľa tohto veršu prosili Majstra, aby mali možnosť naučiť sa a modliť sa všetky tie modlitby, ktoré absolvovali hlavne esénski židia každý deň. Ješua tieto židovské modlitby pozbieral do zväzku a učil ich akokeby ich esenciu.  


Je tu niekoľko príkladov na to, že z úst židov neustále znie modlitba začínajuca na Avinu Malkénu (Otec, náš kráľ) a ich každodenné modlitby sú odzrkadlené v texte Otčenáša. A zdroj je samozrejme Starý zákon a na to postavené modlitby.


Otče náš, ktorý si na nebesiach,

Ovinu šebašomajim

posväť sa meno Tvoje,

Jiskaddaš šinchó (kaddiš)

príď kráľovstvo Tvoje,

vejamlich malchusé (kaddiš)

buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.

Jehi rocón asé recóncho bašomajim mimmáal veehatóv beénechó asé

Učin svoju vôlu v nebi a čo uznáš za vhodné v tvojich očiach, urob to. Beráchot 29b.,Talmud

Všeto, čo sa Bohu páči, učiní v nebi i na zemi v mori a vo všetkých hĺbkach. Žalmy

Chlieb náš každodenný daj nám dnes

Lech Hatriféni Chuk (Príslovia 38.8)

Nech je zvelebený Boh, deň po dni za chlieb, čo dá. (Jomtób 16a.)

A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom

Selach lónu ovina, kichotónu

Odpusť nám Otče, lebo sme zhrešili.(Šmóne esré modlitba)

Ten, kto sa zľutuje nad ľudmi, má milosť i v nebi, ten, kto sa nezľutuje nad ľudmi, tomu sa nezľutujú ani v nebi. (Šabbat 151b., Talmud)

Hriechy proti Bohu sú odpustené Dňom zmierenia, hriechy proti ľuďom nie sú odpustené, len ak sa  človek so svojim bratom zmieril. (Joma 8.9)

A neuveď nás do pokušenia

Al tevienu... lidé nisójon (ranná modlitba podľa Beráchot 60b)

A neuveď nás do žiadneho hriechu, ani pokušenia, ani nepoctivosti

Ale zbav nás od zlého

Zachráň nás od zlých ľudí, zlej náhody, zlého sklonu, zlého partnera a suseda a od Satana, od prísneho rozsudku a sudcu, či je to náš osud, alebo nie. (ranná modlitba Beráchot 16b.)

Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc a sláva na veky vekov. Amen.

Ki hamalchus šelcho hi (olénu modlitba)

Boruch Šem kevod malchusó leolam voed (modlitba podľa Joma VI.2)

Lecho Adonaj hagduló vehagvuró vehatiferes.

Pane, Tvoje je veľkosť, moc a sláva. (I.Kron29.11)

V jednej vete:

pozemský život Ješuu HaMašiacha bol vo všetkom židovský, ale bez akejkoľvek falošnej pobožnosti a bez ľudských hriechov..

A pre zaujímavosť: Časť „Chlieb náš každodenný daj nám dnes” je úplne v súlade s Prísloviami 38.8. V pôvodnom texte na oboch miestach je výraz „lechem chuki”, čo zamená: Chlieb Zákona. Oplatí sa o tom porozmýšľať...

 

 

 


 


 

 
 

 

Copyright © 2005-2022Šofar židovské spoločenstvo veriaci v Ješuovi HaMašiachovi

JHVH NISSZI


Copyright © 2005-2022 Comunitá SHOFAR
http://kehilatshofar.com