PREDSTAVÍME SA

 

Vážení návštevníci!
 
V nasledujúcom texte by sme sa chceli stručne predstaviť a referova
ť naše volanie.
V Maďarsku, v centre Európy, a v jeho hlavnom meste v Budapešti pôsobí jediné spoločenstvo tohto regiónu: Spoločenstvo židov veriacich v Ješuovi HaMa
šiachovi, ktorých meno a úloha je „Šofar”. Poslanie našej komunity je dvojaké: prvou úlohou je viesť pasívnu evanjelizačnú prácu medzi židovskými bratmi,  ktorého súčasťou je, aby židia poznali a uznali svoju identitu a cez naše svedectvo spoznali pravdu, že ich Mesiáš - kto sa očakáva späť je Ješua HaMašiach.

V našej výučbe sa dištancujeme od všetkých prúdov, ktoré narušujú židovskú identitu a ponúkajú židovské zvyky a kultúru ostatným národom ako metódu. Veríme, že vyvolený národ veriaci na Večný Boh, v Bohom stanovenom čase pozná a prijme Ješuu, ako spasiteľa a HaMašiacha, ako budúceho kráľa. Pre ostatných národov zdôrazňujeme potrebu zaštepiť sa do kmeňa olivovníka.

V Maďarsku žije takmer 200.000 židov, smerom ktorým náš Boh otvoril pre nás dvere a oni poznajúc našu vieru  predsa milujú nás. Naša služba má za úlohu zvýšiť Vlajky (Nissi-Ex17: 15) a bojovať proti duchovnosti Babylonu, Edomu, Amalekitov a tým proti modloslužbe, humanizmu, New Age a ľudským túžbam.

Veríme, že každá služba, takže aj naša je jednotná na troch rovinách, teda duševné, duchovné a fyzické potreby musia byť zaplnené. Tak sú
čaťou spoločenského života je aj charitatívna nadácia, ktorá sa snaží pomôcť chudobným ľuďom v núdzi, najmä medzi Židmi. Boh otvára nové brány a v tejto oblasti sme dosiahli Židov v Sedmohradsku (Rumunsko), Ukrajine, Srbsku a v Chorvátsku. Počas tejto charitatívnej práce individuálne vedieme židov späť k svojej identite a k Bohu. Sme presvedčení, že v predpísanom čase aj k nášmu Pánovi Ješuovi HaMašiachovi. Navyše, naším cieľom je, aby spoznali Boží plán a vôľu, aby sa vrátili domov. Naša úloha vo všetkých troch rovinách rastie a môžeme pociťovať rastúci odpor Satana, ktorý chce prekaziť Boží plán, preto potrebujeme pre naše spoločenstvo a službu čoraz viac bratov, modliacich rúk, duševnú, duchovnú a fyzickú pomoc. To všetko prosíme preto, lebo v mene židov prichádza do strednej a východnej Európy čoraz viac falošných učení a spoločností pod menom mesiášsky a kresťanský, ktoré ničia Boží plán.

Ak to máte na srdci a Duch Svätý vás povzbudzuje, tak vítame a prijímame bratskú lásku a  duševnú, fyzickú podporu a hlavne modlitby.
Šofar židovské spoločenstvo veriaci v Ješuovi HaMašiachovi

Viac o nás a o našom poslaní:

O mesiánskych židoch

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠETKY UČENIA NA TEJTO STRÁNKE MOŽETE VOĽNE VYTLAČIŤ A STIAHNÚŤ, A VO VŠETKÝCH FORMÁCH POSTÚPIŤ V SÚLADE S PREDPISMI NA OCHRANU ÚDAJOV

PODMIENKA POUŽITIA JE,  ABY POUŽITIE UČENÍ V HOCIKTOREJ FORME BOLO S NAŠÍM SÚHLASOM V CELOM ROZSAHU A BEZ ZMENY, S UVEDENÍM ZDROJA A IBA ZADARMO

 

Copyright © 2005-2022,Šofar židovské spoločenstvo veriaci v Ješuovi HaMašiachovi

JHVH NISSZI


Copyright © 2005-2022 Comunitá SHOFAR
http://kehilatshofar.com